Phương Pháp Học
Phương pháp SSO
Định hướng STEM - STEAM

Phương pháp PBL
Đây là phương pháp tận dụng sự sáng tạo, tinh thần tập thể của tất cả học sinh

Phương pháp CW
Corner Work or Working in corners (Dạy học theo góc)

Phương pháp OCA
Organizing creative activities - Tổ chức các hoạt động sáng tạo

Lộ trình học
Đội ngũ giảng viên